Phrases in Armenian for communicating in a taxi - Move2Armenia

Phrases in Armenian for communicating in a taxi

1
Phrases in Armenian for communicating in a taxi
01.12.2023
1
Favorites

Where else to practice speaking Armenian if not in a taxi? Kind drivers will be only too happy to listen to you, encourage you to continue learning the language and add a few words to your vocabulary.

Together with Move2Armenia Culture We have prepared for you a set of phrases that will surely come in handy during your trip.

But first we suggest you study other thematic collections:

- Go? – Գնացի՞նք: [gnacinq]

- Aren't you cold? – Դուք չեք մրսու՞մ: [duq cheq mrsum]
– Aren’t you hot? – Դուք չեք շոգու՞մ: [duq cheq shoqum]

- Close a window? – փակե՞մ: [patuhane pakem]
- Close the window please. – Որ խնդրեմ, պատուհանը կփակե՞ք: [vor khndrem patuhane kpakeq]

- Open the window? – Պատուհանը բացե՞մ: [patuhane bacem]
- Open the window, please. – Որ խնդրեմ, պատուհանը կբացե՞ք: [vor khndrem patuhane kbaceq]

Interesting fact: in colloquial Armenian they can use the word “window” [akoshko].

– Should you turn on the air conditioner? – cordial: [kandicionere miacnem]
- Turn on the air conditioner, please. – Որ խնդրեմ, կոնդիցիոները կմիացնե՞ք: [vor khndrem kandicionere kmiacneq]

- Should I turn on the stove? – Վառարանը միացնե՞մ: [vararane miacnem]
- Turn on the stove, please. – Որ խնդրեմ, վառարանը կմիացնե՞ք: [vor khndrem vararane kmiacneq]

– Turn on the music? – Ӵիացնե՞մ: [erajshtutyune miacnem]
- Turn on the radio? – Ռադիոն միացնե՞մ: [radion miacnem]
– Does the music bother you? – Երաժշտությունը ձեզ չի խանգարու՞մ: [erajshtutyune dzez chi xangarum]
-
Does the radio bother you? – Ռադիոն ձեզ չի խանգարու՞մ: [radion dzez chi xangarum]

- May I smoke? – Կրելի է ծխե՞լ: [kareli e ckhel]

– Turn – Թեքվեք [teqveq]
- to the right – աջ [ach]
- to the left – ձախ [dzakh]

– Straight/forward – Առաջ [arach]
- Back – Հետ [het]

- Stop here, please. – Որ խնդրեմ, այստեղ կկանգնեք: [vor khndrem aystex kkangneq]

- Cash payment? – Վճարումը կանխի՞կ: [vcharume kanxik]
- Payment by card? – Վճարումը քարտո՞վ: [vcharume kardov]

- Give it five stars, please. – Որ խնդրեմ, հինգ աստղ կդնե՞ք: [vor khndrem hing astkh kdneq]

Follow the announcements of new streams of express courses of the Armenian language on the website Move2Armenia Cultureto learn even more useful words and phrases.

Favorites
It was interesting? Subscribe to newsletter:
What are you interested in?
Thanks for subscribing!
culture
Education
Business
Life
Children
Animals
Housing
Beauty and care
Medicine
Society
Moving / Flight
Purchases
Law and law
Work
Entertainment
Restaurants, bars, cafes
Sport
Transport
Tourism
Finance and banks
Please select at least 1 item
Article author
Article author
  • articles: 68
  • просмотров : 321719
Phrases in Armenian for communicating in a taxi
Add a comment
It is interesting